Ready?

head wear     AZOURY - Sorrow Headwear (Timeless Black)  We<3 rp
lingerie           Erratic- Giselle red
boots            .:KC:. EUROPA BOOTS

decor  
    [ zerkalo ] Tatiana's Letters
        bazar  Paris - Wine set
                 
                 pose     - terra design - Mine & Ride